KANTOOR GHESQUIERE 

UW BANKAGENT & VERZEKERINGSMAKELAAR

Maak kennis met onze persoonlijke aanpak

Privacybeleid

Juridische en Privacy verklaring

Juridische en Privacy verklaring


Deze website wordt beheerd door BVBA Kantoor Ghesquière en door BVBA Peter Ghesquière,

Contactgegevens:

Adres:4e Regt. Karabiniersstraat 19, 8980 Passendale

Telefoon: +3251778000E-mail: peter@kantoorghesquiere.be

Ondernemingsnummers: BE0422.879.022 en BE0455.388.571

De BVBA Kantoor Ghesquière is ingeschreven in het register van de tussenpersonen in bank-en beleggingsdiensten, categorie Bankagent, en in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als verbonden kredietagent, onder het nummer 100443B. De BVBA Peter Ghesquière is ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen als verzekeringsmakelaar onder het nummer 023245A.

De website heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden, ondermeer wat betreft onze activiteit van bankagent, kredietagent en onze werkzaamheden als verzekeringstussenpersoon:

A. Geen garantie op volledigheid en juistheid

De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve waarde zonder enige verbintenis. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

Wij geven evenwel geen enkele garantie wat betreft de accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties of de websites waarnaar zij een link leggen. Hoewel de inhoud van deze site met de grootste aandacht werd vastgelegd, biedt de verstrekte informatie evenmin enige garantie in het kader van de actualiteit ervan. De verstrekte informatie is immers onderhevig aan de regelmatige actualisering vanwege onze partners. De informatie op deze site kan verouderd zijn en derhalve niet meer overeenstemmen met de actuele toestand. De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten. De informatie kan op elk moment gewijzigd, verbeterd en/of veranderd worden, zonder voorafgaande kennisgeving.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod met betrekking tot een bankproduct of een verzekeringsproduct moet u zich steeds wenden tot het kantoor.

B. Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval kunnen wij of onze partners aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit een beslissing die genomen wordt of een actie die ondernomen wordt op basis van de verstrekte informatie, of voorkomend uit een bezoek van deze site. Evenmin kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit de onmogelijkheid tot toegang tot de site.

Wij stellen als Crelan bankagent informatie op deze website ter beschikking met betrekking tot bankverrichtingen, bankproducten en beleggingen bij Crelan NV. Alle informatie aangaande verzekeringen die op deze website wordt opgenomen houdt geen verband met onze hoedanigheid van Crelan bankagent maar behoort tot het domein van onze activiteiten inzake verzekeringsbemiddeling. Hiervoor treden wij op als verzekeringstussenpersoon. Andere beroepsactiviteiten vermeld op deze site behoren niet tot het domein van Crelan NV.

C. Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Wij bieden bovendien geen enkele garantie voor de betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

A.1.1.1. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

D. Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

E. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De dienst- en productinformatie die wij verstrekken via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe hetzij aan ons, hetzij aan met ons verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

F. GDPR Privacyclausule

Wanneer u in het kader van deze website uw persoonsgegevens aan ons overmaakt, zullen deze verwerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Door het invullen van een formulier met uw persoonsgegevens geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken in het kader van intern beheer. Onder ‘intern beheer’ wordt onder meer begrepen de administratie van het cliënteel, het beheer van orders, de leveringen, de facturatie en de diensten en het opvolgen van de solvabiliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de persoonlijke gegevens die u ter beschikking stelt op deze website.

Mits uw toestemming, kunnen we gegevens die u ons bezorgt via deze website gebruiken om u publicitaire boodschappen te bezorgen. U kan die toestemming intrekken.

Omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

- recht op inzage,

- recht op correctie,

- recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme redenen,

- recht op gegevenswissing,

- recht op beperking van verwerking,

- recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens rechtstreeks naar u of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, en

- recht om niet aan een geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden, inclusief voor direct-marketingdoeleinden.

Deze rechten zijn evenwel niet absoluut. Geval per geval zal dan ook worden bekeken of het desbetreffende verzoek kan worden ingewilligd.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen en verdere vragen stellen in verband met de verwerking van uw gegevens door uw verzoek te richten aan de beheerder van deze website.

Voor bijkomende informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (https://www.privacycommission.be).

G. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Ieper, België.

H. Ombudsdiensten

Ombudsman in Financiële geschillen
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
Tel. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be


Ombudsman van de Verzekeringen

De Meeûssquare 35

1000 Brussel

Tel. 02 547 58 71

Fax 02 547 59 75

e-mail: info@ombudsman.as

Website: www.ombudsman.as

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie

Koning Albert II-laan 16

1000 Brussel

Telefoon : 02/277.54.84

Website : https://meldpunt.belgie.be

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.